Onze voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verlening van diensten of uitvoering van werkzaamheden door Newton21 Breda BV, hierna ook te noemen ”opdrachtnemer”, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De algemene voorwaarden van Newton21 Breda BV;
2. de regelen voor het advertentiewezen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam onder nr. 191, geldend ten tijde van de aanbieding of - indien geen aanbieding heeft plaatsgevonden - ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst;
3. de artikelen 6 (prijswijzigingen), 10 (onderzoek bij aflevering), 12 (zet-, druk- of andere proeven), 13 (afwijkingen), 14 (duurovereenkomsten; periodieke uitgaven), 16 (eigendom productiemiddelen etc.), 17 (eigendom opdrachtgever, pandrecht), 18 (door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten) en 20 (aansprakelijkheid) van de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, geldend ten tijde van de aanbieding, of indien geen aanbieding plaatsvindt, ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voor zover van de aanbieding of overeenkomst vervaardiging van drukwerk deel uitmaakt van de aanbieding of overeenkomst;.
1.2. In geval van onderlinge strijdigheid van de algemene voorwaarden vermeld in lid 1 onder 1, 2 en/of 3, gaan de hoger vermelde algemene voorwaarden voor, voor zover strijd bestaat.
1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard. 
1.4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien opdrachtnemer zulks schriftelijk heeft bevestigd.
 
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en exclusief belastingen. Aanbiedingen kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbieding wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen, indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
2.2. Maten, gewichten, kleuren en gegevens in aanbiedingen dienen aldus te worden gelezen dat opdrachtgever rekening moet houden met kleine afwijkingen.
2.3. Opdrachtnemer mag uitgaan bij samenstelling van haar aanbiedingen van de juistheid van verstrekte gegevens, tekeningen etc.
2.4. Opdrachtnemer heeft het recht om kosten, die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever, indien geen overeenkomst tot stand komt.
2.5. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.6. Kosten verband houdende met het doen van een aanbieding zijn voor rekening van degene die de aanbieding heeft gevraagd, tenzij ten gevolge van de aanbieding een overeenkomst tot stand komt.
 
Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
3.1. De opdrachtnemer behoudt auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en offertes.
3.2. Alle documenten van opdrachtnemer blijven zijn eigendom en mogen zonder toestemming van opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd of gekopieerd. Indien opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat zij tegen gebruik van intellectuele of industriële eigendom geen bezwaar heeft, geldt deze toestemming slechts eenmalig voor het doel waarvoor opdrachtnemer de ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en offertes heeft gemaakt.
3.3. Opdrachtnemer zal naar beste weten onderzoek doen naar de mogelijke strijdigheid van zijn ontwerpen met rechten van industriële of intellectuele eigendom van anderen. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van opdrachtgever. Afgezien van deze zorgplicht van opdrachtnemer, is het risico van een eventuele inbreuk op rechten van derden voor rekening van opdrachtgever.
3.4. Indien opdrachtgever geen toestemming geeft voor het doen van een onderzoek naar rechten van derden, is het risico van strijd met rechten van industriële of intellectuele eigendom geheel voor rekening van opdrachtgever. De laatste zal opdrachtnemer op eerste verzoek vrijwaren voor iedere aanspraak jegens opdrachtnemer.
3.5. Voor zover de opdrachtgever aanwijzingen geeft aan opdrachtnemer of zaken, zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, etc. aan opdrachtnemer ter beschikking stelt of overhandigt, staat opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectueel eigendom van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in - als buiten rechte voor alle aanspraken die derden jegens opdrachtnemer geldend kunnen maken.
 
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtnemer verstrekt informatie en adviezen slechts in het algemeen en vrijblijvend.
4.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.
4.3. Opdrachtgever is gehouden alle teksten, zet- of drukwerk en ander materiaal voor overhandiging aan opdrachtnemer zorgvuldig te controleren. Kosten van correctie nadien, bijvoorbeeld naar aanleiding van aanlevering van een drukproef, kunnen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden doorgerekend. De termijn voor uitvoering van de overeenkomst wordt ten gevolge van zulke correcties verlengd met een termijn die opdrachtnemer (of haar hulppersoon) nodig heeft voor uitvoering van deze correcties achteraf.
 
Artikel 5: Overeenkomsten
5.1. Overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit de omstandigheid dat hij de overeenkomst nakomt.
 
Artikel 6: Tijden voor het verrichten van werkzaamheden of diensten, levertijden en plaats van het verrichten van werkzaamheden of diensten en leverplaats
6.1. Levering van zaken en het verrichten van diensten wordt steeds geacht plaats te vinden ten kantore van opdrachtnemer.
6.2. Alle levertijden en tijden voor het verrichten van werkzaamheden of diensten worden bij benadering vastgesteld. Zulke perioden beginnen slechts, indien opdrachtnemer over alle benodigde gegevens, tekeningen etc. beschikt en opdracht-nemer de overeengekomen (deel)betalingen heeft ontvangen.
6.3. De levertijden en tijden om de werkzaamheden dan wel diensten te verrichten zijn vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien. Opdrachtnemer is niet van rechtswege in verzuim, maar dient steeds een redelijke termijn - van tenminste veertien dagen - te worden gesteld om alsnog na te komen.
 
Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat deze niet kan worden nagekomen tengevolge van onbekende omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
7.2. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen worden mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen door hulppersonen, brand, stakingen of werk-onderbrekingen, verhinderingen van juridische aard, vertraging bij vervoer, energie onderbrekingen en niet-levering van noodzakelijke materialen.
7.3. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat, indien de nakoming blijvend is of de onmogelijkheid langer duurt dan 6 maanden. De redenen vermeld in het tweede lid zullen dan worden beschouwd als redenen die voor de opdracht-nemer overmacht opleveren.
7.4. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
 
Artikel 8: Wijzigingen van de opdracht
8.1. Alle wijzigingen van de opdracht worden beschouwd als meerwerk.
8.2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 
Artikel 9: Einde van de opdracht
9.1. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden te controleren of de werkzaamheden/ diensten of de levering van zaken naar behoren zijn vervuld c.q. overeenkomstig het overeengekomene zijn geleverd.
9.2. Opdrachtgever dient ten laatste binnen 8 dagen na het gereedkomen van de werkzaamheden of het voltooien van de diensten bij opdrachtnemer te reclameren over eventuele tekortkomingen. Opdrachtgever zal daarbij aan opdrachtnemer een redelijke termijn - van tenminste 14 dagen - bieden om tekortkomingen te herstellen.
9.3. Opdrachtgever zal aangeven waarover hij reclameert en op welke gronden. Zo mogelijk zal opdrachtgever monsters of bewijzen bijvoegen.
9.4. Niet naleving van het bepaalde in de vorige leden leidt automatisch tot verval van het recht om zich op een tekortkoming van opdrachtnemer te beroepen.
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van opdrachtnemer.
10.2. Een eventuele verplichting tot vergoeding van schade geldt - afgezien van het bepaalde in lid 1 - slechts onder de volgende beperkingen:
a. bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten etc.), door welke oorzaak ook ontstaan, wordt niet vergoed. Opdrachtgever zal zich desgewenst tegen zulke schade verzekeren.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die bij uitvoering van de werkzaamheden zou worden toegebracht aan derden.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen. Opdrachtgever zal in geval van een tekortkoming van een hulppersoon van opdrachtnemer de hulppersonen rechtstreeks aansprakelijk stellen en opdrachtnemer niet in rechte betrekken.
d. Eventueel door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de aan opdrachtnemer betaalde prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
10.3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot vergoeding van schade terzake van de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte tekeningen, monsters, modellen, etc.
 
Artikel 11: Garantie
11.1. Op opdrachtnemer rust een zorgplicht tot goede uitvoering van de opdracht in overeenstemming met de in de reclamebranche daaromtrent geldende opvattingen.
11.2. Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen eventuele tekortkomingen te herstellen.
11.3. De zorgplicht van lid 1 geldt slechts, indien opdrachtgever aan haar verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Opdrachtgever kan geen beroep doen op een tekort aan zorg van opdrachtnemer zolang hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 12: Betaling
12.1. Betaling geschiedt ten kantore van opdrachtnemer.
12.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
12.3. Opdrachtnemer is gerechtigd zekerheid naar zijn tevredenheid te vragen voor nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever.
12.4. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt.
12.5. Opdrachtgever heeft geen recht om eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen van de laatste op opdrachtgever.
12.6. De gehele prijs is terstond opeisbaar, indien betalingen van een overeengekomen termijn niet stipt plaatsvindt, of indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling vraagt of indien beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.
12.7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 4% per jaar en met een minimum van 10% per jaar.
12.8. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet. Deze buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 350,- per factuur.
12.9. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur bij opdrachtnemer te worden ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt het recht om zich op de onjuistheid van de factuur te beroepen en wordt de verschuldigdheid van de factuur erkend.
 
Artikel 13: Prijswijzigingen
13.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten geldend op de dag van de aanbieding.
13.2. Indien tussen de datum van de aanbieding en de uitvoering van de werkzaamheden een periode van 6 maanden verstrijkt, wordt de overeengekomen prijs gewijzigd aan de hand van de gemiddelde prijsstijging van de kosten nodig voor uitvoering van de opdracht.
13.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, indien zich na de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst een van de volgende omstandigheden voordoet: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, werkgeverslasten, premies sociale verzekeringen of andere kostprijsbepalende factoren.
 
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of te leveren zaken, zolang opdrachtgever niet alle vorderingen van de opdrachtnemer heeft voldaan. Onder vorderingen van opdrachtnemer worden tevens verstaan vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
14.2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, zonder ingebrekestelling, zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer onherroepelijk de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 
Artikel 15: Ontbinding
15.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de daartoe gerechtigde. Indien opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde opdrachtnemer in gebreke stellen en hem een redelijke termijn - van tenminste 14 dagen - gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen en/of tekortkomingen te herstellen.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht
16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 17: Bevoegde rechter
17.1. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan de absoluut bevoegde rechter te Breda.
 
Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
Newton21 Breda BV